Vietnam Veterans Association of Ontario
Brick Number: 
05674-05678

In honour of General Le Minh Dao
 
In Honor of Major General Le-Minh-Dao (1933 - 2020) (Wikipedia) 
Mr. Le-Minh-Dao was born on March 5th, 1933 in Binh-Hoa Commune, Gia-Dinh Province, South Viet-Nam. He came from a middle-class, educated and honourable family. His father was a civil servant. In his youth, he had a reputation of being a good student, attending Lycee Petrus Ky school in Saigon. In 1952, he graduated with Baccalaurea II diploma in the French (school system) program. 
 
The young Le Minh Dao was also a good guitarist/musician, often playing in music shows and “tea rooms” (pubs) in Saigon in the early 1950s, in order to earn extra income to help his parents and take care of school fees, relatives and students; he even composed a few popular songs. He used to be a member of the band Le-Thuong as a banjo player. 
 
In September 1953, when National Enlisment was called, he volunteered to join the Viet-Nam National Army and attended the 10th-year class (often called “Class-10”) of Tran-Binh-Trong at Dalat Military Intermediate School, starting on October 1, 1953. Day 1 June 1954, after graduation, with the rank of 2nd Lieutenant, and thanks to the high academic results (achievements) and ranked high out of school in the class (14th /400). As a result, Lieutenant Le Minh Dao was retained to serve as Platoon Leader, instructing the "junior courses" – Class-11 Pham-Cong-Tuan, Course 12th of the Republic of Viet-Nam. 
 
At the end of 1955, the First Republic of Viet-Nam was established, the Viet-Nam National Army was renamed the Army of the Republic of Viet-Nam (QL / ARVN), Lieutenant Le Minh Dao was selected to attend the Training class at Fort Benning's Army Martial School in Georgia, USA. In early 1956, he graduated as a full-time student, able to fly a helicopter by himself and as a co-pilot in case of night flights (duties). When he returned home, he was promoted to the rank of Lieutenant and returned to his former position as a trainer for the Class-13th Re-Unification courses, Class-14 Nhan-Vi and Class-15th Le-Loi courses. In early 1960, he was promoted to the rank of Captain, selected as an Attachment Officer for General Le-Van-Kim, Commander of the Military School of Da-Lat Inter-Army School. Captain Dao was also sent to a forest training course in Malaysia. On November 2, 1962, he was promoted to Major and was appointed Governor of Long An Province. 
 
During his time in service, he was repeatedly appointed to important positions in the Administration as well as the Army. In his career, he began to undertake very successful command positions at the level of Battalion Commander, Vice Regiment, Regimental Commander and finally the Division Commander. In 1968, he was promoted to Lieutenant Colonel. Two years after the Military Force in 1970, he was promoted to Special Colonel at the front. In March 1972, he was appointed by the President to the position of Commander of the 18th Infantry Division and Commander of the 31st Tactical Area, replacing Major General Lam-Quang-Tho. On National Day, November 1, 1972, Colonel Le Minh Dao was once again honored on the Battlefield as Brigadier General (at the front-line - a black star) at the age of 39. On April 23rd 1975, President Tran-Van-Huong signed a promotion to honor Dao the rank of Major General. 
 
As an experienced soldier, a talented commander, with the achievements on the battle between him and his students, officers and soldiers served well under the 18th Infantry Division - one of the best divisions of the Army into the military History of the Republic of Vietnam Army. The battle at Long-Khanh – which stopped the advance of communist forces for o12 days - was a final victory of the 18th Division and the Coalition forces in the preservation of national security (safety of the People). On the morning of April 30, 1975, the President for one day, Duong-Van-Minh ordered the Army to surrender, forcing the ARVN units to stop fighting. 
 
Not long after conquering the South, the Viet Cong forced the militia and army cadres of the Republic of Vietnam from the rank of 2nd Lieutenant, the Defense Chief to return to the concentration camps. Most military officers of the rank of Officer and above were sent to the North to be detained. While in detention in F area, Ha-Tay camp, he and Colonel Do Trong Hue co-wrote the song "Remembering Mother" which was sung (popularized) by many foreign singers during musical performances. Major General Le Minh Dao (*) was one of the eight (**) Generals of the Republic of Vietnam to be revenged and exiled for the longest time (by the communists). On May 5, 1992, he returned home after 17 years of imprisonment in the Viet-Cong prison. In April 1993, under the H.O program, he was admitted to the United States to re-unite with his family. Over the years of his life, he still "volunteered as first" to participate in meetings of the Vietnamese diaspora abroad. We, the under signed, would like to remember and honour Major General Le Minh Dao, a courageous soldier, a talented commander, a hero-general who always cares about the safety (life) of his teammates and subordinates in the spirit of defending the Motto "Fatherland – Honor – Duties" of an ARVN soldier until the end of his life. 
 
He died on March 19, 2020 in the United States, at age 87. 
 
The Under Signed & Commemorated by: The Army of the Republic of Viet-Nam (ARVN) / Ontario Veterans Association (Chapter), Ontario, Canada 
 
__ (*) He was awarded 48 medals including 3 “Bao-Quoc Huan Chuong” – The 5th, 4th and 3rd rank of “National Order of Viet Nam” (Highest Honour, Purple Heart ) and 2 Medals (Bronze Star, Silver Star) of the United States. (**) the 8 are: February 1992 (phase 1) Brigadier General Pham Duy Tat Brigadier General Pham Ngoc Sang Brigadier General Mach Van Truong May 1992 (phase 2) Major General Tran Ba Di Major General Do Ke Giai Major General Le Minh Dao Brigadier General Tran Quang Khoi Brigadier General Le Van Than 
 
 
__ * Tran-Binh-Trong, Le-Loi, … are all famous Heroes of the Viet People Vinh Danh Thiếu Tướng Lê Minh Đảo (1933 – 2020 ) 
 
Ông Lê Minh Đảo sinh ngày 5 tháng 3 năm 1933 tại xã Bình Hòa, Tỉnh Gia Định, miền Nam Việt Nam. Ông xuất thân trong một gia đình trung lưu, học thức và thanh bạch. Thân phụ của ông là một công chức. Thuở thiếu thời, ông có tiếng là một học sinh giỏi theo học trường Lycee Petrus Ký tại Sài Gòn. Năm 1952, ông tốt nghiệp với văn bằng Tú Tài toàn phần (Baccalaurea II) chương trình Pháp. 
 
Chàng thanh niên Lê Minh Đảo từng là một nhạc công guitar giỏi, thường chơi trong những buổi trình diễn ca nhạc, phòng trà ở Sài Gòn vào đầu thập niên 1950, nhằm kiếm thêm thu nhập phụ giúp cha mẹ, lo học phí cho bản thân và các em, thậm chí còn sáng tác vài nhạc phẩm được khá đông người biết đến. Ông từng là thành viên của ban nhạc Lê Thương với vai trò nhạc công banjo. 
 
Tháng 9 năm 1953 thi hành lệnh động viên, ông tình nguyện nhập ngủ vào Quân Đội Quốc Gia Việt Nam, theo học khóa 10 Trần Bình Trọng tại trường Võ Bị Liên Quân Đà Lạt, khai giảng ngày 1 tháng 10 năm 1953. Ngày 1 tháng 6 năm 1954 mãn khóa, tốt nghiệp với cấp bậc Thiếu úy hiện dịch. Do kết quả học tập và thứ hạng ra trường cao (14/400), Thiếu úy Lê Minh Đảo được giữ lại trường làm Cán bộ Trung đội trưởng, hướng dẫn các “khóa đàn em” – Khóa 11 Phạm Công Tuân, khóa 12 Cộng Hòa. 
 
Cuối năm 1955, nền Đệ Nhất VNCH được thành lập, Quân đội Quốc Gia Việt Nam được cải danh thành Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa (QL/VNCH), Thiếu úy Lê Minh Đảo được tuyển chọn cho theo học lớp Huấn luyện viên tại trường Võ Bị Lục Quân Fort Benning tại tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ. Đầu năm 1956, ông tốt nghiệp như là một học viên toàn diện, có thể tự lái trực thăng và làm hoa tiêu phụ trong trườg hợp bay đêm. 
 
Khi về nước ông được thăng cấp Trung úy trở lại nhiệm sở cũ tiếp tục làm huấn luyện viên cho các khóa 13 Thống Nhất, 14 Nhân Vị và 15 Lê Lợi. Đầu Năm 1960, ông được thăng cấp Đại úy, được chọn làm sĩ quan tùy viên cho tướng Lê Văn Kim, Chỉ huy trưởng trường Võ bị Liên Quân Đà Lạt. Đại Úy Đảo cũng được cử đi thụ huấn khóa tác chiến trong rừng tại Malaysia. Ngày 2 tháng 11 năm 1962, ông được vinh thăng Thiếu tá và được bổ nhiệm làm Tỉnh trưởng tỉnh Long An. 
 
Trong suốt thời gian tại ngủ, ông đã nhiều lần được bổ nhiệm vào các chức vụ quan trọng trong lảnh vực Hành chánh cũng như Quân đội. Trong binh nghiệp, ông bắt đầu đảm nhiệm chức vụ chỉ huy rất thành công từ cấp Tiểu đoàn trưởng, Trung đoàn phó, Trung đoàn trưởng và sau cùng là Tư lệnh Sư đoàn. Năm 1968, ông được vinh thăng Trung tá. Hai năm sau, ngày Quân Lực năm 1970, ông được thăng cấp Đại tá đặc cách tại mặt trận. Tháng 3 năm 1972, ông được Tổng Thống bổ nhiệm vào chức vụ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ binh kiêm Tư lệnh Biệt khu 31 chiến thuật thay thế Thiếu tướng Lâm Quang Thơ. Ngày Quốc Khánh, 1 tháng 11 năm 1972, Đại tá Lê Minh Đảo một lần nữa được đặc cách vinh thăng Chuẩn tướng tại mặt trận lúc ông 39 tuổi. 
 
Ngày 23 tháng 4 năm 1975, ông được Tổng thống Trần Văn Hương ký quyết định vinh thăng lên Thiếu tướng. Là một quân nhân giàu kinh nghiệm, một cấp chỉ huy có tài năng, với thành tích chiến trận ông và các sĩ quan, binh sĩ dưới quyền đã đưa Sư đoàn 18 Bộ binh - một trong những Sư đoàn tốt nhất của Quân đội vào quân sử của Quân Lực Viêt Nam Cộng Hòa. Trân chiến Long Khánh ngăn chận bước tiến của cộng quân trong 12 ngày là một chiến thắng cuối cùng của Sư Đoàn 18 và lực lượng Liên quân trong trách nhiệm bảo quốc an dân. Sáng ngày 30 tháng 4 năm 1975, Tổng thống một ngày, Dương Văn Minh ra lệnh đầu hàng, buộc các đơn vị quân đội VNCH phải ngưng chiến đấu. 
 
Không lâu sau khi chiếm trọn Miền Nam, Việt cộng bắt các quân dân cán chính Việt Nam Cộng Hòa từ cấp Thiếu úy, Chủ sự phòng trở lên trình diện đưa vào các trại tập trung. Hầu hết các sĩ quan quân đội cấp Tá trở lên đều bị đưa ra miền Bắc giam giử. Khi bị giam giữ tại khu F trại Hà Tây, ông đã cùng Đại tá Đổ Trọng Huề đồng soạn nhạc phẩm Nhớ Mẹ đã được nhiều ca sĩ hải ngoại hát trong các buổi trình diễn văn nghệ. Thiếu tướng Lê Minh Đảo (*) là một trong tám (**) Tướng lảnh Việt Nam Cộng Hòa bị Việt Cộng trả thù, đày đọa lâu nhất. Ngày 5 tháng 5 năm 1992, ông được trở về nhà sau 17 năm bị giam giữ trong nhà tù Việt cộng. Tháng 4 năm 1993, theo chương trình H.O ông được nhập cảnh vào Hoa Kỳ để sum hợp với gia đình. Theo thời gian tuổi đời chồng chất nhưng ông vẫn “xông pha” góp mặt trong các buổi sinh hoạt của cộng đồng người Viêt Tự Do tại hải ngoại. 
 
 
Vinh danh Thiếu tướng Lê Minh Đảo, một quân nhân can đảm, một vị chỉ huy tài ba, một tướng lãnh anh hùng luôn quan tâm đến sự an nguy của đồng đội và thuộc cấp trong tinh thần bảo vệ Tổ Quốc - Danh Dự - Trách Nhiệm của một quân nhân QL/VNCH cho đến tận cuối đời. Ông mất ngày 19 tháng 03 năm 2020 tại Hoa Kỳ, hưởng thọ 87 tuổi. 
 
(Tưởng niệm bởi Hội Cựu Quân Nhân QL/VNCH, Ontaro, Canada) (*)Ông được ân thưởng 48 huy chương trong đó có 3 Bảo Quốc Huân Chương, Đệ Ngủ, Đệ Tứ, Đệ Tam đẳng và 2 Huy Chương (Bronze Star, Silver Star) của Hoa Kỳ. 
 
(**) Tháng 2/1992 (đợt 1) Chuẩn Tướng Phạm Duy Tất Chuẩn Tướng KQ Phạm Ngọc Sang Chuẩn Tướng Mạch Văn Trường Tháng 5/1992 (đợt 2) Thiếu Tướng Trần Bá Di Thiếu Tướng Đổ Kế Giai Thiếu Tướng Lê Minh Đảo Chuẩn Tướng Trần Quang Khôi Chuẩn Tướng Lê Văn Thân