Nguyen Trieu and Nguyen Nghi
Brick Number: 
06208-06212

Nguyen Trieu