Sheng Xue
Brick Number: 
9835-9837

In memory of my father ZANG, Pengnian