Sheng Xue
Brick Number: 
09835-09837

In memory of my father ZANG, Pengnian